มหาวิทยาลัยนเรศวรเปิดบ้านโชว์ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ขอเชิญสนุกสนานกับการ Work Shop งานหัตถศิลป์ช่างสิบหมู่ เพลิดเพลินกับดนตรีและการแสดงสะท้อนวิถีชุมชน ฟังการเสวนาเพื่อก้าวสู่ยุค ๔.๐ ตระการตาการแสดงแบบผ้าไทยชุดไทยพระราชนิยม พร้อมนิทรรศการจัดแสดงผลงาน วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ – ๒๐.๓๐ น. ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก

ศาสตราจารย์ ดร.จิระวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดเผยว่า “ตลอดระยะ ๑๐ ปีที่ผ่านมา กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ดำเนินการอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา ต่อยอดนวัตกรรม พร้อมเผยแพร่และเพิ่มมูลค่าด้านศิลปวัฒนธรรมในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการบริหารและการจัดการความรู้ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในรูปแบบการสร้างเครือข่าย เพื่อให้เกิดความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในกระบวนการผลิตบัณฑิต ผลงานวิจัย และการบริการวิชาการ อันมีคุณค่าในวงกว้าง ด้วยเหตุนี้ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จึงได้ร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) จัดงาน ‘Naresuan Arts & Culture Projects 2019’ ขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงผลงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ ๓๐ ปีมหาวิทยาลัยนเรศวรในปี ๒๕๖๓”

นางนิพัทธ์ เกษาพร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวว่า “งาน ‘Naresuan Arts & Culture Projects 2019’ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ – ๒๐.๓๐ น. ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็ลทรัลพลาซ่า พิษณุโลก กิจกรรมประกอบด้วยนิทรรศการ, การเสวนาวิชาการ, การแสดงแบบผ้าไทยชุดไทยพระราชนิยม, การสาธิตและ workshop งานช่างสิบหมู่ ได้แก่ การปักผ้าแบบไทย ปักสไบเชิง ปักย่ามพระ ปักกรองคอ, การเพ้นท์หัวโขนจิ๋ว, การทอผ้าด้วยเทคนิคการจก, บุหงาดอกไม้สด, การตัดตุง, DIY เครื่องประดับจากเศษผ้าทอ, การปักผ้าบนกระเป๋า นอกจากนี้ยังมีการแสดงจากนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรและเครือข่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เช่น ดนตรีออร์เคสตร้าดนตรีโฟลค์ซองสไตล์ลูกทุ่ง, การฟ้อนเทวดา, การแสดงจากชมรมไททรงดำและชมรมไทยวน จากอำเภอวังทอง พิษณุโลก โดยจัดให้มีพิธีเปิดในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ประธานในพิธี”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร. ๐ ๕๕๙๖ ๑๒๐๘

ที่มา : https://www.ryt9.com/s/prg/3012242

Related links

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ปิดความเห็น บน มหาวิทยาลัยนเรศวรเปิดบ้านโชว์ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม

ที่ประชุมมรดกโลก ครั้งที่ ๔๓ พอใจกรมศิลปากรในการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลก

พร้อมขึ้นทะเบียนเมืองโบราณศรีเทพ  และกลุ่มเทวสถานปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำและปราสาทปลายบัด ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น

วันนี้ (๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒) นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า จากการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก สมัยประชุมที่ ๔๓ ณ เมืองบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจัน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมศิลปากร ๒ เรื่อง ได้แก่

๑ การรายงานสถานภาพการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการติดตามตรวจสอบของศูนย์มรดกโลก โดยในปีนี้มีแหล่งมรดกโลก ๑๑๒ แหล่ง ที่ยังคงต้องส่งรายงานสถานภาพการอนุรักษ์ตามที่ศูนย์มรดกโลกร้องขอ รวมถึงมรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาด้วย โดยกรมศิลปากรได้ส่งรายงานสถานภาพการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ตามร่างข้อตัดสินใจขององค์กรที่ปรึกษา (ICOMOS ) สรุปผลจากที่ประชุมฯ ดังนี้  ๑.๑ ที่ประชุมรับทราบและชื่นชมความพยายามในการอนุรักษ์และการจัดการ โดยเฉพาะการปรับปรุงแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๗๐) รวมถึงยุทธศาสตร์การป้องกันความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

๑.๒ เห็นชอบการปรับระเบียบกฎเกณฑ์การขออนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อปกป้องคุณค่าความเป็นสากลอันโดดเด่นของพื้นที่โบราณสถาน  ๑.๓ ร้องขอให้ไทยติดตามแผนการดำเนินการตามคำสั่งรื้อถอนอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีผลกระทบทางลบต่อคุณค่าความเป็นสากลอันโดดเด่นของพื้นที่โบราณสถาน ๑.๔ ที่ประชุมพอใจกับการจัดให้มีกิจกรรมการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของงานช่างฝีมือในท้องถิ่น ตลอดจนการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทาง ๑.๕ ส่งเสริมให้ไทยเฝ้าระวังพื้นที่โบราณสถานที่มีชื่ออยู่ในบัญชีอย่างสม่ำเสมอและเพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินการแทรกแซงใดๆ ต่อพื้นที่โบราณสถาน  จะต้องอยู่บนหลักการของการอนุรักษ์ทางวิทยาศาสตร์และคงไว้ซึ่งโครงสร้างทางกายภาพและเทคนิคแบบดั้งเดิม ๑.๖ ร้องขอให้ไทยต้องแจ้งต่อศูนย์มรดกโลก (World Heritage Centre) ถึงแผนการในอนาคตสำหรับการอนุรักษ์โบราณสถานหรือการก่อสร้างในพื้นที่ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณค่าความเป็นสากลอันโดดเด่นของพื้นที่โบราณสถาน ๑.๗ ร้องขอเพิ่มเติมให้ขยายขอบเขตของพื้นที่โบราณสถานที่เป็นมรดกโลก เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงร่องรอยอันสมบูรณ์และรุ่งเรืองของอยุธยา โดยให้ส่งพร้อมรายงานสถานภาพการอนุรักษ์ รวมทั้งแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และระเบียบเกณฑ์การขออนุญาตปลูกสร้าง (ปรับปรุง) ให้จัดส่งรายงานต่อศูนย์มรดกโลกภายในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

๒. ที่ประชุมมีมติรับรองแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทย จำนวน ๒ แหล่ง ได้แก่ เมืองโบราณศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ และ กลุ่มเทวสถานปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำและปราสาทปลายบัด จ.บุรีรัมย์ ขึ้นทะเบียนในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) โดยประเทศไทยจะต้องเตรียมจัดทำเอกสารเพื่อนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมดังกล่าวเข้าสู่บัญชีมรดกโลกต่อไป

ที่มา www.thairnews.com/

Related links

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ปิดความเห็น บน ที่ประชุมมรดกโลก ครั้งที่ ๔๓ พอใจกรมศิลปากรในการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลก

ปลัดวธ. เชิญชวนผู้สนใจยื่นข้อเสนอผลิตสื่อดีผ่านกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เมื่อเร็วๆ นี้ นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)  เป็นประธานเปิดเวทีสนทนา เรื่อง “การขอทุนเชิงยุทธศาสตร์ : เขียนโครงการฯ อย่างไรให้น่าสนใจ” โดยมีนายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้อำนวยการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารหอประชุม กสทช.

ปลัดวธ. กล่าวว่า ภายหลังที่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ผลักดันให้เกิดกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ การขับเคลื่อนงานในภาพรวมถือว่าสำเร็จระดับหนึ่ง จากนี้ไปจะทำอย่างไรให้ประชาชนได้รับสื่อที่ดีและเข้าใจว่าสื่อไดเป็นสื่อดี สื่อใดที่ทำให้เกิดความเสียหายทั้งตัวเองและผู้อื่น สังคม แม้ที่ผ่านมามีสื่อลวง สื่อเท็จ สื่อปลอมเป็นจำนวนมาก แต่ทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ก็พยายามส่งเสริมให้เกิดสื่อดีมากขึ้น เชิญชวนให้ผู้สนใจมาขอรับทุนเพื่อผลิตสื่อดีทั้งในแบบเปิดทั่วไปและ เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) จากนั้นเชิญผู้ขอรับทุนเข้ามารับฟังการชี้แจงคำอธิบายจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมไปถึงผู้ที่อยู่ในวงการสื่อมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สิ่งที่คาดหวังคือ ได้สื่อที่มีคุณค่า สื่อที่สร้างสรรค์สังคม เด็กเยาวชนเกิดภูมิคุ้มกัน รู้จักรับสื่อดี ไม่ขยายสื่อไม่ดี เกิดประโยชน์ต่อสังคมแบบยั่งยืน

ปลัดวธ. กล่าวต่อไปว่า ล่าสุดกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) ประจำปี พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบโจทย์ประเด็นตามยุทธศาสตร์ ใน 5 ประเด็นหลัก คือ 1.การสร้างกลไกแก้ปัญหาการกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ (Cyberbullying) และการใช้ประทุษวาจา (Hate Speech) ในสื่อออนไลน์ที่สร้างความแตกแยกและเกลียดชังต่อผู้คนในสังคม 2.การรับมือกับข่าวปลอม (Fake News) 3.การขาดความรู้เท่าทันสื่อของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ  4.เด็กติดเกม และการพนันออนไลน์  5.การสร้างนวัตกรรมสื่อที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัย เด็กและเยาวชน คนพิการ และผู้สูงอายุ ซึ่งปีนี้ คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เห็นชอบให้เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับทุนในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ วงเงิน 202 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 โดยสามารถขอรับทุนได้ทางออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.thaimediafund.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2273 0116-8

ที่มา https://www.thairnews.com

Related links

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ปิดความเห็น บน ปลัดวธ. เชิญชวนผู้สนใจยื่นข้อเสนอผลิตสื่อดีผ่านกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

นิทรรศการ “ผ้าไทสองแคว” แลผ้าโบราณและผ้าร่วมสมัยของ ๔ กลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดพิษณุโลก

เมื่อเร็ว ๆ นี้ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีเปิดนิทรรศการ “ผ้าไทสองแคว” ขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร” โดยมีนางประนอม ทิวะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี มีศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้แทนชุมชนต่าง ๆ เข้าร่วมงาน ภายในงานประกอบด้วยการเสวนาเรื่องผ้าชาติพันธุ์ไทในเมืองสองแคว และการแสดงโดยชมรมกลุ่มชาติพันธุ์ไทดำและชมรมกลุ่มชาติพันธุ์ไทยวน

นิทรรศการ “ผ้าไทสองแคว” จัดแสดงเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เครื่องใช้ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทดำ ไทครั่ง ไทลาว ไทยวน ที่อพยพจากประเทศต่าง ๆ มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในจังหวัดพิษณุโลกเป็นเวลาหลายร้อยปี ยังคงวิถีชีวิต วัฒนธรรมแบบดั้งเดิม พบกับผ้าทอมือโบราณที่สั่งสมมาหลายชั่วอายุคน และผ้าทอที่มีการประยุกต์พัฒนาให้มีความร่วมสมัย จำนวน ๑๓๐ ชิ้น เช่น ผ้าซิ่นลายแตงโม, ผ้าขาวม้า, ผ้าเปียว, เสื้อฮี, เสื้อไท ของชาวไทดำ…ซิ่นก่าน ซิ่นหมี่โลดต่อตีนจก, ซิ่นหมี่น้อย, ซิ่นหมี่ตา, ซิ่นซิ่ว ของชาวไทครั่ง…ผ้าไหมมัดหมี่ลวดลายต่าง ๆ, ผ้าคลุมไหล่จากผ้าไหม, ผ้าจก, ผ้าซิ่นขิด ของชาวไทลาว…ผ้าซิ่นไหมตีนจกลายหงส์ซ้อนนก, ซิ่นตาผ้าพื้น, ซิ่นตาหมู่, ซิ่นแหล้, ผ้าจกคูบัว, ย่ามแดง, หมอนสี่เหลี่ยม, หมอนหน้าจก ของชาวไทยวน เป็นต้น

ขอเชิญชมความวิจิตร งดงามของผ้าทอทั้ง ๔ ชาติพันธุ์ในนิทรรศการ “ผ้าไทสองแคว” ในวันและเวลาราชการ จนถึงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบ่มเพาะและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร. ๐ ๕๕๙๖ ๑๒๐๒ และ ๑๒๐๘

ที่มา : https://www.ryt9.com/s/prg/3006524

Related links

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , , | ปิดความเห็น บน นิทรรศการ “ผ้าไทสองแคว” แลผ้าโบราณและผ้าร่วมสมัยของ ๔ กลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดพิษณุโลก

กรมศิลปากรจัดสร้าง “พระพิฆเนศวร ๑๐๘ ปีแห่งการสถาปนากรมศิลปากร”

วันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและพิธีเททอง “พระพิฆเนศวร ๑๐๘ ปีแห่งการสถาปนากรมศิลปากร” ณ สำนักช่างสิบหมู่ พุทธมณฑล ๕ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยมี นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหาร อดีตผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร และประชาชนร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

พิธีบวงสรวงเริ่มในเวลา ๑๐.๓๙ น. โดยพระครูสิทธิไชยบดี (พราหมณ์ ยศ โกมลเวทิน) พระครูพราหมณ์พราหมณ์พิธีจากโบสถ์พราหมณ์ เสาชิงช้า เวลา ๑๒.๓๙ น. พระเถรานุเถระนั่งปรก ๔ รูป ได้แก่ พระครูโกศลนวการ (หลวงพ่อปั่น กวิสฺสโร) วัดหนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม พระครูสมบูรณ์จริยธรรม (หลวงพ่อแม้น) วัดหน้าต่างนอก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา พระครูอดุลวิริยกิจ (หลวงพ่อเอื้อน) วัดวังแดงใต้ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา พระมหาเป็นหนึ่ง สุนทรเมธี ป.ธ.๙ วัดบรมวงษ์อิศรวราราม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

จากนั้นเวลา ๑๓.๒๙ น. อธิบดีกรมศิลปากร ประกอบพิธีเททอง “พระพิฆเนศวร ๑๐๘ ปีแห่งการสถาปนากรมศิลปากร” ขนาดหน้าตัก ๖ นิ้ว จำนวน ๙ องค์นำฤกษ์ โดยมีพระญาณวิกรม (อุเทน สิริสาโร) เจ้าอาวาสวัดท่าไม้ จ.สมุทรสาคร เป็นประธานสงฆ์ และพระสงฆ์ ๙ รูป เจริญชัยมงคลคาถา

พระพิฆเนศวร เป็นเทพเจ้าสำคัญในศาสนาฮินดู และเป็นที่รู้จักกันในนาม เทพแห่งศิลปวิทยา อันเป็นผู้ประสิทธิประสาทความรู้และความสำเร็จในการศึกษา และการสร้างสรรค์ศิลปกรรมทุกแขนง นอกจากนั้น ยังเป็นเทพผู้ขจัดอุปสรรคปัญหาทั้งปวง เป็นเทพที่สังคมไทยยอมรับนับถือมาเป็นเวลานาน และนิยมสร้างรูปเคารพไว้บูชา กรมศิลปากรได้นำรูปพระพิฆเนศวรล้อมรอบด้วยดวงแก้ว ๗ ดวง อันหมายถึง ศิลปวิทยา ๗ ประการ ได้แก่ ช่างปั้น จิตรกรรม ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ วาทศิลป์ สถาปัตยกรรม และอักษรศาสตร์ มาใช้เป็นตราประจำกรมศิลปากร ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๔๘๐ สะท้อนให้เห็นถึงภารกิจของกรมศิลปากร ในการคุ้มครอง ป้องกัน อนุรักษ์ บำรุงรักษา ฟื้นฟู ส่งเสริมสร้างสรรค์ เผยแพร่ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา สืบทอดศิลปะและทรัพย์สินมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ

ที่มา www.thairnews.com/กรมศิลปากรจัดสร้าง-พระ/

Related links

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ปิดความเห็น บน กรมศิลปากรจัดสร้าง “พระพิฆเนศวร ๑๐๘ ปีแห่งการสถาปนากรมศิลปากร”

กรมศิลปากร ระดมความเห็นวรรณกรรมอาเซียน “ศรีธนญชัยพระเอกเจ้าปัญญา”

เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี กรุงเทพมหานคร นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง วรรณกรรมอาเซียน “ศรีธนญชัย พระเอกเจ้าปัญญา” โดยมีนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นักวิชาการและผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า ๒๐๐ คน

นายวีระ กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) โดยกรมศิลปากร จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง วรรณกรรมอาเซียน “ศรีธนญชัย พระเอกเจ้าปัญญา” เนื่องในโอกาสที่ปี ๒๕๖๒ ได้รับการประกาศให้เป็นปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน ตามที่ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่กำกับดูแลงานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ ครั้งที่ ๘ ณ เมืองยอกยาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมเรื่อง ศรีธนญชัย ในฐานะวรรณกรรมของภูมิภาคอาเซียน แลกเปลี่ยนความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและค่านิยมต่างๆ อันมีที่มาจากวรรณกรรมเรื่องนี้ ตลอดจนรวบรวมความรู้และข้อมูลที่ได้จากการสัมมนา มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่การศึกษาวรรณคดีไทย เนื่องจากเรื่องศรีธนญชัยเป็นวรรณคดีนิทาน ที่พบได้ในทุกภูมิภาคของประเทศไทยและยังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้ชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปโดยมีตัวละครเอกซึ่งมีลักษณะเป็นคนเจ้าปัญญาและมีเล่ห์เหลี่ยม เป็นตัวดำเนินเรื่อง อีกทั้งยังแสดงให้เห็นสภาพวิถีชีวิตและค่านิยมของแต่ละชนชาติ ทั้งยังสะท้อนสภาพปัญหาในสายสัมพันธ์ของชนชั้นและสถาบันต่างๆ ในสังคมได้อย่างเฉียบคม จึงเป็นวรรณกรรมร่วมของอาเซียนที่แสดงให้เห็นความหลากหลายและสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นทั้งอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นและมีความเป็นสากลไปพร้อมกัน

รมว.วธ. กล่าวต่ออีกว่า นอกจากนี้ยังจะได้รวบรวมข้อมูลวรรณกรรมของประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน ที่มีชื่อเรื่องและเนื้อหาที่คล้ายคลึงกัน เช่นเรื่องศรีธนญชัย ของไทย ลาวเรียก เซียงเมี่ยง พม่า เรียก งะแล็ดโต่ งะโหญ่ กัมพูชา เรียก ธนัญชัย (ธนัญจึย) อินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ เรียก อาบูนาวัส (Abu Nawas) ฟิลิปปินส์ เรียก ฮวน ปูซอง (Juan Pusong) เวียดนาม เรียก จ่างกวิ่ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลสำหรับการเสนอวัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียนสู่สายตาของชาวโลก ภายใต้หัวข้อ “หลากหลาย สร้างสรรค์ ยั่งยืน (Diversity, Creativity, and Sustainability)”

ทั้งนี้การสัมมนาในวันนี้ ประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ภาพรวมวรรณกรรมร่วมในอาเซียน โดย ผศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ  ศรีธนญชัย พระเอกเจ้าปัญญาของไทย  โดย รศ.กัญญรัตน์ เวชชศาสตร์ การเสวนาเรื่อง ศรีธนญชัย วรรณกรรมร่วมในอาเซียน โดย ศ.ชวน เพชรแก้ว (ภาคใต้) ดร.พิศาล บุญผูก (มอญ) รศ.ดร.ศานติ ภักดีคำ (เขมร) ผศ.ดร.สรตี ปรีชาปัญญากุล (เวียดนาม) ผศ.ดร.ราชันย์ นิลวรรณนาภา (ลาว) ผศ.ดร.คารินา โชติรวี (ฟิลิปปินส์) และการแสดงเรื่อง “ศรีธนญชัย เชียงเมี่ยง”ซึ่งใช้นักแสดงกว่า ๗๐ จากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร และสามารถรับชมการสัมมนาผ่านทาง facebook live ผ่านเพจ “กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม” ตลอดการเสวนา

ที่มา www.thairnews.com

Related links

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ปิดความเห็น บน กรมศิลปากร ระดมความเห็นวรรณกรรมอาเซียน “ศรีธนญชัยพระเอกเจ้าปัญญา”

รมว.วธ. เยือนวัดเส้าหลิน หารือแนวทางความร่วมมือด้านศาสนา วัฒนธรรม – สวดมนต์ข้ามปี

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) พร้อมคณะ เดินทางยังวัดเส้าหลิน มณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามคำเชิญของเจ้าอาวาส หลวงพ่อ ซือ หย่งซิน ซึ่งเป็นการเยือนเพื่อตอบแทนในโอกาสที่เจ้าอาวาสวัดเส้าหลิน ให้การสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีที่ประเทศไทย เมื่อปลายปี 2561 ที่ผ่านมา โดยคณะได้หารือแนวทางการส่งเสริมและเพิ่มพูนความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมและพุทธศาสนา โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าอาวาสและคณะสงฆ์วัดเส้าหลิน

วัดเส้าหลิน มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดในประเทศจีนและในต่างประเทศ ได้รับการกล่าวขานในเรื่องของกระบวนท่าวิทยายุทธ เพลงหมัดมวย พลังลมปราณและกังฟูเส้าหลินเป็นอย่างมาก เป็นแหล่งวิชาการต่อสู้และศิลปะการป้องกันตัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีน ปรากฏชื่อในนิยายกำลังภายในหลายต่อหลายเรื่อง ซึ่งล้วนแต่กล่าวถึงวิชาเพลงหมัดมวย พลังลมปราณและกังฟูเส้าหลินอยู่เสมอ โดยเฉพาะนิยายกำลังภายในของกิมย้ง เช่น มังกรหยก, จอมใจจอมยุทธ์, จิ้งจอกภูเขาหิมะ เป็นต้น ปัจจุบันมีหลวงจีนที่บวชเพื่อศึกษาธรรมะและกังฟูจำนวน 180 รูป มีหลวงจีน ซือ หย่งซิน ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งในประเทศจีน ที่ทางรัฐบาลจีนได้ร้องขอต่อองค์กรยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก และได้รับการพิจารณาให้เป็นมรดกโลกเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ร่วมกับโบราณสถานอีก 5 แห่งด้วย

ที่มา www.thairnews.com

Related links

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ปิดความเห็น บน รมว.วธ. เยือนวัดเส้าหลิน หารือแนวทางความร่วมมือด้านศาสนา วัฒนธรรม – สวดมนต์ข้ามปี

สศร.พาศิลปินรุ่นใหม่ดูงานศิลปะเมืองอาทิตย์อุทัย

น.ส.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) พร้อมด้วยนายกมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ และศิลปินรุ่นใหม่ในโครงการที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 12 คนได้เดินทางสู่เกาะนาโอชิมะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อชมผลงานศิลปะ และเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต่างๆ พร้อมร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ฯ และใช้เวลาสร้างสรรค์ผลงานของตน เพื่อนำกลับมาแสดงนิทรรศการ ณ หอศิลป์ราชดำเนิน

ที่มา : https://www.ryt9.com/s/prg/2998326

Related links

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , , | ปิดความเห็น บน สศร.พาศิลปินรุ่นใหม่ดูงานศิลปะเมืองอาทิตย์อุทัย

บรรเลงดนตรีไทย

การบรรเลงดนตรีไทย จากชมรมเยาวชนรักษ์ศิลป์ ในงานเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ที่จัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สยามสแควร์ และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายในงานประกอบด้วย บูธร้านค้าd.i.y กิจกรรม workshopทำแว่นตาวินเทจ เข็มขัดวินเทจ และกระเป๋าผ้าd.i.y.ลดโลกร้อน การแสดงบนเวที ได้แก่การแสดงดนตรี กวี ศิลป์ จากชมรมศิลปินตลาดนัดศิลปะอีกมากมาย ณ บริเวณสยามสแควร์ ซอย 5 และชั่น LG สยามสแควร์ วัน ผู้สนใจเข้าชมและร่วมกิจกรรมได้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของทุกเดือนไปจนถึง เดือนกรกฏาคม 2562

ที่มา : https://www.ryt9.com/s/prg/2995629

Related links

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ปิดความเห็น บน บรรเลงดนตรีไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำโดย ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (มรภ.เพชรบุรี) ในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานวิจัย การบริการวิชาการ งานตามพระบรมราโชบาย และงานด้านศิลปวัฒนธรรมของ มรภ.สงขลา เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสภา อาคารอำนวยการ (48) มรภ.สงขลา

ที่มา : https://www.ryt9.com/s/prg/2993419

Related links

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ปิดความเห็น บน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี