กรมศิลปากรจัดสร้าง “พระพิฆเนศวร ๑๐๘ ปีแห่งการสถาปนากรมศิลปากร”

วันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและพิธีเททอง “พระพิฆเนศวร ๑๐๘ ปีแห่งการสถาปนากรมศิลปากร” ณ สำนักช่างสิบหมู่ พุทธมณฑล ๕ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยมี นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหาร อดีตผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร และประชาชนร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

พิธีบวงสรวงเริ่มในเวลา ๑๐.๓๙ น. โดยพระครูสิทธิไชยบดี (พราหมณ์ ยศ โกมลเวทิน) พระครูพราหมณ์พราหมณ์พิธีจากโบสถ์พราหมณ์ เสาชิงช้า เวลา ๑๒.๓๙ น. พระเถรานุเถระนั่งปรก ๔ รูป ได้แก่ พระครูโกศลนวการ (หลวงพ่อปั่น กวิสฺสโร) วัดหนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม พระครูสมบูรณ์จริยธรรม (หลวงพ่อแม้น) วัดหน้าต่างนอก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา พระครูอดุลวิริยกิจ (หลวงพ่อเอื้อน) วัดวังแดงใต้ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา พระมหาเป็นหนึ่ง สุนทรเมธี ป.ธ.๙ วัดบรมวงษ์อิศรวราราม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

จากนั้นเวลา ๑๓.๒๙ น. อธิบดีกรมศิลปากร ประกอบพิธีเททอง “พระพิฆเนศวร ๑๐๘ ปีแห่งการสถาปนากรมศิลปากร” ขนาดหน้าตัก ๖ นิ้ว จำนวน ๙ องค์นำฤกษ์ โดยมีพระญาณวิกรม (อุเทน สิริสาโร) เจ้าอาวาสวัดท่าไม้ จ.สมุทรสาคร เป็นประธานสงฆ์ และพระสงฆ์ ๙ รูป เจริญชัยมงคลคาถา

พระพิฆเนศวร เป็นเทพเจ้าสำคัญในศาสนาฮินดู และเป็นที่รู้จักกันในนาม เทพแห่งศิลปวิทยา อันเป็นผู้ประสิทธิประสาทความรู้และความสำเร็จในการศึกษา และการสร้างสรรค์ศิลปกรรมทุกแขนง นอกจากนั้น ยังเป็นเทพผู้ขจัดอุปสรรคปัญหาทั้งปวง เป็นเทพที่สังคมไทยยอมรับนับถือมาเป็นเวลานาน และนิยมสร้างรูปเคารพไว้บูชา กรมศิลปากรได้นำรูปพระพิฆเนศวรล้อมรอบด้วยดวงแก้ว ๗ ดวง อันหมายถึง ศิลปวิทยา ๗ ประการ ได้แก่ ช่างปั้น จิตรกรรม ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ วาทศิลป์ สถาปัตยกรรม และอักษรศาสตร์ มาใช้เป็นตราประจำกรมศิลปากร ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๔๘๐ สะท้อนให้เห็นถึงภารกิจของกรมศิลปากร ในการคุ้มครอง ป้องกัน อนุรักษ์ บำรุงรักษา ฟื้นฟู ส่งเสริมสร้างสรรค์ เผยแพร่ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา สืบทอดศิลปะและทรัพย์สินมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ

ที่มา www.thairnews.com/กรมศิลปากรจัดสร้าง-พระ/

Related links

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ปิดความเห็น บน กรมศิลปากรจัดสร้าง “พระพิฆเนศวร ๑๐๘ ปีแห่งการสถาปนากรมศิลปากร”

กรมศิลปากร ระดมความเห็นวรรณกรรมอาเซียน “ศรีธนญชัยพระเอกเจ้าปัญญา”

เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี กรุงเทพมหานคร นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง วรรณกรรมอาเซียน “ศรีธนญชัย พระเอกเจ้าปัญญา” โดยมีนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นักวิชาการและผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า ๒๐๐ คน

นายวีระ กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) โดยกรมศิลปากร จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง วรรณกรรมอาเซียน “ศรีธนญชัย พระเอกเจ้าปัญญา” เนื่องในโอกาสที่ปี ๒๕๖๒ ได้รับการประกาศให้เป็นปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน ตามที่ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่กำกับดูแลงานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ ครั้งที่ ๘ ณ เมืองยอกยาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมเรื่อง ศรีธนญชัย ในฐานะวรรณกรรมของภูมิภาคอาเซียน แลกเปลี่ยนความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและค่านิยมต่างๆ อันมีที่มาจากวรรณกรรมเรื่องนี้ ตลอดจนรวบรวมความรู้และข้อมูลที่ได้จากการสัมมนา มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่การศึกษาวรรณคดีไทย เนื่องจากเรื่องศรีธนญชัยเป็นวรรณคดีนิทาน ที่พบได้ในทุกภูมิภาคของประเทศไทยและยังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้ชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปโดยมีตัวละครเอกซึ่งมีลักษณะเป็นคนเจ้าปัญญาและมีเล่ห์เหลี่ยม เป็นตัวดำเนินเรื่อง อีกทั้งยังแสดงให้เห็นสภาพวิถีชีวิตและค่านิยมของแต่ละชนชาติ ทั้งยังสะท้อนสภาพปัญหาในสายสัมพันธ์ของชนชั้นและสถาบันต่างๆ ในสังคมได้อย่างเฉียบคม จึงเป็นวรรณกรรมร่วมของอาเซียนที่แสดงให้เห็นความหลากหลายและสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นทั้งอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นและมีความเป็นสากลไปพร้อมกัน

รมว.วธ. กล่าวต่ออีกว่า นอกจากนี้ยังจะได้รวบรวมข้อมูลวรรณกรรมของประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน ที่มีชื่อเรื่องและเนื้อหาที่คล้ายคลึงกัน เช่นเรื่องศรีธนญชัย ของไทย ลาวเรียก เซียงเมี่ยง พม่า เรียก งะแล็ดโต่ งะโหญ่ กัมพูชา เรียก ธนัญชัย (ธนัญจึย) อินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ เรียก อาบูนาวัส (Abu Nawas) ฟิลิปปินส์ เรียก ฮวน ปูซอง (Juan Pusong) เวียดนาม เรียก จ่างกวิ่ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลสำหรับการเสนอวัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียนสู่สายตาของชาวโลก ภายใต้หัวข้อ “หลากหลาย สร้างสรรค์ ยั่งยืน (Diversity, Creativity, and Sustainability)”

ทั้งนี้การสัมมนาในวันนี้ ประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ภาพรวมวรรณกรรมร่วมในอาเซียน โดย ผศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ  ศรีธนญชัย พระเอกเจ้าปัญญาของไทย  โดย รศ.กัญญรัตน์ เวชชศาสตร์ การเสวนาเรื่อง ศรีธนญชัย วรรณกรรมร่วมในอาเซียน โดย ศ.ชวน เพชรแก้ว (ภาคใต้) ดร.พิศาล บุญผูก (มอญ) รศ.ดร.ศานติ ภักดีคำ (เขมร) ผศ.ดร.สรตี ปรีชาปัญญากุล (เวียดนาม) ผศ.ดร.ราชันย์ นิลวรรณนาภา (ลาว) ผศ.ดร.คารินา โชติรวี (ฟิลิปปินส์) และการแสดงเรื่อง “ศรีธนญชัย เชียงเมี่ยง”ซึ่งใช้นักแสดงกว่า ๗๐ จากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร และสามารถรับชมการสัมมนาผ่านทาง facebook live ผ่านเพจ “กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม” ตลอดการเสวนา

ที่มา www.thairnews.com

Related links

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ปิดความเห็น บน กรมศิลปากร ระดมความเห็นวรรณกรรมอาเซียน “ศรีธนญชัยพระเอกเจ้าปัญญา”

รมว.วธ. เยือนวัดเส้าหลิน หารือแนวทางความร่วมมือด้านศาสนา วัฒนธรรม – สวดมนต์ข้ามปี

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) พร้อมคณะ เดินทางยังวัดเส้าหลิน มณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามคำเชิญของเจ้าอาวาส หลวงพ่อ ซือ หย่งซิน ซึ่งเป็นการเยือนเพื่อตอบแทนในโอกาสที่เจ้าอาวาสวัดเส้าหลิน ให้การสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีที่ประเทศไทย เมื่อปลายปี 2561 ที่ผ่านมา โดยคณะได้หารือแนวทางการส่งเสริมและเพิ่มพูนความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมและพุทธศาสนา โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าอาวาสและคณะสงฆ์วัดเส้าหลิน

วัดเส้าหลิน มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดในประเทศจีนและในต่างประเทศ ได้รับการกล่าวขานในเรื่องของกระบวนท่าวิทยายุทธ เพลงหมัดมวย พลังลมปราณและกังฟูเส้าหลินเป็นอย่างมาก เป็นแหล่งวิชาการต่อสู้และศิลปะการป้องกันตัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีน ปรากฏชื่อในนิยายกำลังภายในหลายต่อหลายเรื่อง ซึ่งล้วนแต่กล่าวถึงวิชาเพลงหมัดมวย พลังลมปราณและกังฟูเส้าหลินอยู่เสมอ โดยเฉพาะนิยายกำลังภายในของกิมย้ง เช่น มังกรหยก, จอมใจจอมยุทธ์, จิ้งจอกภูเขาหิมะ เป็นต้น ปัจจุบันมีหลวงจีนที่บวชเพื่อศึกษาธรรมะและกังฟูจำนวน 180 รูป มีหลวงจีน ซือ หย่งซิน ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งในประเทศจีน ที่ทางรัฐบาลจีนได้ร้องขอต่อองค์กรยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก และได้รับการพิจารณาให้เป็นมรดกโลกเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ร่วมกับโบราณสถานอีก 5 แห่งด้วย

ที่มา www.thairnews.com

Related links

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ปิดความเห็น บน รมว.วธ. เยือนวัดเส้าหลิน หารือแนวทางความร่วมมือด้านศาสนา วัฒนธรรม – สวดมนต์ข้ามปี

สศร.พาศิลปินรุ่นใหม่ดูงานศิลปะเมืองอาทิตย์อุทัย

น.ส.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) พร้อมด้วยนายกมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ และศิลปินรุ่นใหม่ในโครงการที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 12 คนได้เดินทางสู่เกาะนาโอชิมะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อชมผลงานศิลปะ และเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต่างๆ พร้อมร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ฯ และใช้เวลาสร้างสรรค์ผลงานของตน เพื่อนำกลับมาแสดงนิทรรศการ ณ หอศิลป์ราชดำเนิน

ที่มา : https://www.ryt9.com/s/prg/2998326

Related links

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , , | ปิดความเห็น บน สศร.พาศิลปินรุ่นใหม่ดูงานศิลปะเมืองอาทิตย์อุทัย

บรรเลงดนตรีไทย

การบรรเลงดนตรีไทย จากชมรมเยาวชนรักษ์ศิลป์ ในงานเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ที่จัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สยามสแควร์ และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายในงานประกอบด้วย บูธร้านค้าd.i.y กิจกรรม workshopทำแว่นตาวินเทจ เข็มขัดวินเทจ และกระเป๋าผ้าd.i.y.ลดโลกร้อน การแสดงบนเวที ได้แก่การแสดงดนตรี กวี ศิลป์ จากชมรมศิลปินตลาดนัดศิลปะอีกมากมาย ณ บริเวณสยามสแควร์ ซอย 5 และชั่น LG สยามสแควร์ วัน ผู้สนใจเข้าชมและร่วมกิจกรรมได้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของทุกเดือนไปจนถึง เดือนกรกฏาคม 2562

ที่มา : https://www.ryt9.com/s/prg/2995629

Related links

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ปิดความเห็น บน บรรเลงดนตรีไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำโดย ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (มรภ.เพชรบุรี) ในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานวิจัย การบริการวิชาการ งานตามพระบรมราโชบาย และงานด้านศิลปวัฒนธรรมของ มรภ.สงขลา เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสภา อาคารอำนวยการ (48) มรภ.สงขลา

ที่มา : https://www.ryt9.com/s/prg/2993419

Related links

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ปิดความเห็น บน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ปตท.เทิดพระเกียรติฯ ร.10 จัดประกวดศิลปกรรม ครั้งที่ 34 หัวข้อ “ของขวัญแด่พระราชา”

ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐมนายกฤษณ์ อิ่มแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ที่ 6 จากซ้าย) ร่วมเป็นสักขีพยานในการตัดสินผลงานโครงการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 34 และถ่ายภาพร่วมกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ให้เกียรติตัดสินผลงานภายใต้การประกวดในหัวข้อ “ของขวัญแด่พระราชา” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ที่มา : https://www.ryt9.com/s/prg/2990886

Related links

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , , | ปิดความเห็น บน ปตท.เทิดพระเกียรติฯ ร.10 จัดประกวดศิลปกรรม ครั้งที่ 34 หัวข้อ “ของขวัญแด่พระราชา”

นิทรรศการ Sou-ve-nir – A thing that is kept as a reminder of a person, place, or event

ชั่วขณะที่ท่องไปในโลกกว้าง บางคนอาจเกิดคำถามในใจว่าแท้จริงแล้วการเดินทางนั้นมีเพื่อสิ่งใด ทั้งในด้านบวกและลบ สวยงามและน่ารังเกียจ การเดินทางได้กลายเป็นส่วนสำคัญที่มีผลต่อชีวิตและโลกที่เรากำลังดำรงอยู่เป็นอย่างมากในเวลานี้ สำหรับข้าพเจ้า ในฐานะศิลปิน เพื่อให้ได้มาซึ่งแรงบันดาลใจในการทำงานศิลปะ คือเหตุผลหลักในการออกเดินทาง การได้สัมผัสวัฒนธรรมที่แตกต่างช่วยเปิดโลกของข้าพเจ้า และสร้างมุมมองใหม่ๆ รวมถึงความเข้าใจโลกที่มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในยุคแห่งโลกาภิวัฒน์ ที่การเข้าใจเพื่อนร่วมโลกเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง การได้ทำงานร่วมกับผู้อื่น และพูดคุยเกี่ยวกับวิธีแก้ไขปัญหาอันซับซ้อนยุ่งเหยิงที่เราจะต้องเจอในทุกวันนี้ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกโชคดีที่ได้มีโอกาสเดินทางมาที่ประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ในเอเชีย สำหรับนิทรรศกาลครั้งนี้ ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะแสดงความซาบซึ้งในแรงบันดาลใจที่ได้รับจากประเทศไทยในช่วงหลายๆ ปีที่ผ่านมา โดยแรงบันดาลใจเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งแต่การที่ข้าพเจ้าได้ซื้อของฝากเป็นหมวกกันแดดที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จนกระทั่งมาถึงการแสดงงานศิลปะที่ข้าพเจ้าตระหนักได้ว่าบางครั้ง ของฝากอาจเป็นได้มากกว่าการบันทึกความทรงจำ

ที่ : https://www.ryt9.com/s/prg/2987890

Related links

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , , | ปิดความเห็น บน นิทรรศการ Sou-ve-nir – A thing that is kept as a reminder of a person, place, or event

สศร.รุกจัดทัพเดินหน้าศิลปกรรมนานาชาติ“โคราช”

ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย(สศร) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2020 ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน ได้หารือ ถึงการจัดงานแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ ในประเทศไทย ขึ้นครั้งที่ 2 ที่ จ.นครราชสีมา ต่อจาก ที่ จัดขึ้น ครั้งแรกที่ จ. กระบี่ ซึ่งมีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ โดยที่ประชุม ได้สรุปภาพรวมการเตรียมความพร้อมการจัดงาน การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Korat2020 ดังนี้ สถานที่จัดงาน กำหนดให้ใช้พื้นที่หลัก ใน อ.เมือง และ อ.ปากช่อง โดยมีการเสนอ อ.พิมาย เพิ่มเติมอีกแห่งหนึ่ง เพื่อขยายพื้นที่ให้กระจายผลงานศิลปะไปให้ครอบคลุมมากขึ้น ขณะที่ ช่วงเวลาการจัดงาน ได้มีการเสนอ ช่วงเปิดระหว่างวันที่ 16-20 ธ.ค. 2563 จนถึงวันที่ 31 มี.ค. 2564 ซึ่งเป็นช่วงเวลาตรงกับฤดูหนาว สามารถดึงดูดให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานได้มากขึ้น

ดร.วิมลลักษณ์ กล่าวอีกว่า ที่ประชุม ได้มอบหมาย นายศราวุธ ดวงจำปา ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) ปี 2560 เป็นผู้ดำเนินการ จัดทำ ตุ๊กตาสัญลักษณ์ของงาน หรือ มาสคอต โดยให้สื่อถึงเอกลักษณ์ของการจัดงาน ผลงานศิลปกรรม เชื่อมโยงอัตลักษณ์จังหวัด ขณะเดียวกัน ได้มอบหมายให้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา รายงานข้อมูลความคืบหน้าในการดำเนินงานเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนทุดเดือน ทั้งการจัดหาสถานที่ การประชุมร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจ และขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรม การวางแผนงานประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เห็นภาพการจัดงานเป็นระยะและต่อเนื่อง นอกจากนี้เห็นชอบการจัดทำแผนที่การแสดงผลงานศิลปกรรม ใน จ.นครศรีธรรมราช หรือ KORAT ART MAP ซึ่งจะนำมาจัดทำเป็นแอปพลิเคชั่น ในการช่วยให้ข้อมูลหอศิลป์ รายละเอียด และสถานที่ตั้ง รวมทั้งผลงานศิลปกรรม เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางไปชมผลงานศิลปะได้ง่าย และสะดวกมากยิ่งขึ้น รวมถึงให้มีข้อมูลศิลปินให้ครบถ้วนด้วย

“ที่ประชุมขอให้ทุกภาคสรุปผลการดำเนินงาน และรวบรวมจัดทำข้อมูล เพื่อเสนอแนวทางการทำงาน ประกอบการพิจารณาในการประชุมครั้ง ต่อไป ซึ่ง สศร. จะเร่งให้มีการสรรหาภัณฑารักษ์เพื่อมาคุมงานให้เร็วที่สุด รวมถึง จะแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกศิลปินที่มาสร้างผลงานศิลปะ ก่อนที่จะลงพื้นที่นำศิลปินมาสำรวจสถานที่สร้างงาน อย่างไรก็ตาม ได้เสนอให้มีการสร้างผลงานประติมากรรมเป็นแบบถาวรขึ้นในพื้นที่จุดต่างๆ เพื่อแสดงถึงสัญลักษณ์ของงาน และ ส่งผลต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวคู่ขนานกันไป เนื่องจากจ.นครราชสีมา ที่สถานที่ที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากแต่ยังขาดการพัฒนา อาทิ ท่าช้าง ธารปราสาท สูงเนิน เป็นต้น” ผอ.สศร. กล่าว

ที่มา : https://www.ryt9.com/s/prg/2986662

Related links

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , , | ปิดความเห็น บน สศร.รุกจัดทัพเดินหน้าศิลปกรรมนานาชาติ“โคราช”

สศร – บ่มเพาะนักเขียนรุ่นที่ 5

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม นำผู้เข้ารับการอบรมโครงการบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ รุ่นที่ 5 ปี 2562เยี่ยมชมบ้านนักเขียน นามปากกา ลาว คำหอม หรือ คำสิงห์ ศรีนอก ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี 2535 และ ชาติ กอบจิตติ ศิลปินศิลปาธรและศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี 2547 ที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อเร็วๆนี้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และพัฒนาทักษะการเขียน นำไปสู่การค้นพบแนวทางของตนเอง และการเป็นนักเขียนมืออาชีพในอนาคต

ที่มา : https://www.ryt9.com/s/prg/2985836

Related links

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , , | ปิดความเห็น บน สศร – บ่มเพาะนักเขียนรุ่นที่ 5