นิทรรศการ “ผ้าไทสองแคว” แลผ้าโบราณและผ้าร่วมสมัยของ ๔ กลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดพิษณุโลก

เมื่อเร็ว ๆ นี้ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีเปิดนิทรรศการ “ผ้าไทสองแคว” ขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร” โดยมีนางประนอม ทิวะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี มีศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้แทนชุมชนต่าง ๆ เข้าร่วมงาน ภายในงานประกอบด้วยการเสวนาเรื่องผ้าชาติพันธุ์ไทในเมืองสองแคว และการแสดงโดยชมรมกลุ่มชาติพันธุ์ไทดำและชมรมกลุ่มชาติพันธุ์ไทยวน

นิทรรศการ “ผ้าไทสองแคว” จัดแสดงเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เครื่องใช้ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทดำ ไทครั่ง ไทลาว ไทยวน ที่อพยพจากประเทศต่าง ๆ มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในจังหวัดพิษณุโลกเป็นเวลาหลายร้อยปี ยังคงวิถีชีวิต วัฒนธรรมแบบดั้งเดิม พบกับผ้าทอมือโบราณที่สั่งสมมาหลายชั่วอายุคน และผ้าทอที่มีการประยุกต์พัฒนาให้มีความร่วมสมัย จำนวน ๑๓๐ ชิ้น เช่น ผ้าซิ่นลายแตงโม, ผ้าขาวม้า, ผ้าเปียว, เสื้อฮี, เสื้อไท ของชาวไทดำ…ซิ่นก่าน ซิ่นหมี่โลดต่อตีนจก, ซิ่นหมี่น้อย, ซิ่นหมี่ตา, ซิ่นซิ่ว ของชาวไทครั่ง…ผ้าไหมมัดหมี่ลวดลายต่าง ๆ, ผ้าคลุมไหล่จากผ้าไหม, ผ้าจก, ผ้าซิ่นขิด ของชาวไทลาว…ผ้าซิ่นไหมตีนจกลายหงส์ซ้อนนก, ซิ่นตาผ้าพื้น, ซิ่นตาหมู่, ซิ่นแหล้, ผ้าจกคูบัว, ย่ามแดง, หมอนสี่เหลี่ยม, หมอนหน้าจก ของชาวไทยวน เป็นต้น

ขอเชิญชมความวิจิตร งดงามของผ้าทอทั้ง ๔ ชาติพันธุ์ในนิทรรศการ “ผ้าไทสองแคว” ในวันและเวลาราชการ จนถึงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบ่มเพาะและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร. ๐ ๕๕๙๖ ๑๒๐๒ และ ๑๒๐๘

ที่มา : https://www.ryt9.com/s/prg/3006524

Related links

เรื่องนี้ถูกเขียนใน Uncategorized และติดป้ายกำกับ , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร