ชมรมคนรักศิลปวัฒนธรรม บุก วธ.จี้แก้ปัญหาการทำลายโบราณสถาน

ชมรมคนรักศิลปวัฒนธรรม บุก วธ.ยื่นหนังสือถึง รมว.วัฒนธรรม จี้แก้ปัญหาการทำลายโบราณสถานในประเทศไทย วอนให้กรมศิลป์เร่งบูรณะโบสถ์วัดราชาฯ เหตุน้ำรั่วซึม

ที่กระทรวงวัฒนธรรม นายวรา จันทร์มณี เลขาธิการชมรมคนรักศิลปวัฒนธรรม มายื่นหนังสือเปิดผนึกถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง ขอให้ผลักดันแก้ปัญหาการทำลายโบราณสถานในประเทศไทย พร้อมส่งตัวอย่างภาพความเสียหายของโบราณสถาน โดยมี นายประดิษฐ์ โปซิว ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม และ นายสตวัน ฮ่มซ้าย รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นผู้รับหนังสือ

ทั้งนี้ ในหนังสือเปิดผนึกมีใจความว่า จากการที่มีโบราณสถานในประเทศไทยถูกทำลาย หรือถูกทำให้เสียหายครั้งแล้วครั้งเล่าต่อเนื่องนับศตวรรษ จะด้วยสาเหตุแห่งความไม่รู้, หน่วยงานที่รับผิดชอบละเว้นการปฏิบัติหน้าที่, การมีผลประโยชน์แอบแฝงก็ตาม หรือสาเหตุใดก็ตาม เมื่อพิจารณาแล้วมีอย่างน้อย 2 หน่วยงานภายใต้การกำกับของท่านเป็นผู้ดูแล คือ
กรมศิลปากรและกรมการศาสนา โดยมีหน่วยงานต่างกระทรวงเกี่ยวข้อง อาทิ กรมป่าไม้และกรมธนารักษ์ เป็นต้น

การดูแลรักษาโบราณสถานทุกรูปแบบเป็นการรักษารากเหง้า ฉายให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ความ
เป็นมา วิถีชีวิต ร่องรอยทางอารยธรรมและพัฒนาการของชาติ ชุมชน สังคม ซึ่งนานาอารยประเทศต่างหวงแหนให้ความสำคัญ โตยประเทศของเราโชคดีที่มีความอุดมหลากหลายด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี มีสถาปัตยกรรม วัดวาอาราม โบสถ์วิหาร อันทรงคุณค่ามากมาย แม้ว่าจะมีความทับซ้อนในทางปฏิบัติที่จะดูแลโบราณสถาน แต่ก็มิใช่อุปสรรคที่จะบริหารจัดการไม่ได้ และหน่วยงานที่จะต้องเป็นเจ้าภาพหลักในการประสานให้เกิดความร่วมมือหรือทางออกในการอนุรักษ์ทั้งในเรื่องนโยบาย งบประมาณ ตลอดจนการดำเนินงาน ก็คือ กระทรวงวัฒนธรรม

ชมรมคนรักศิลปวัฒนธรรม จึงขอเรียนมายังท่านในฐานะรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง เพื่อโปรด
พิจารณาดำเนินการในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 5 ประเด็น คือ 1. โปรดสั่งการให้กรมศิลปากรเร่งขึ้นทะเบียนโบราณสถานทั่วประเทศโดยเร็วที่สุดอย่าประวิงเวลา 2. โปรดสั่งการให้กรมศิลปากรเคร่งครัดในการดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้ทำลายโบราณสถาน อาทิที่ อาคารโบราณสถานบอมเบย์เบอร์ม่า ในจังหวัดแพร่ ที่ถูกทุบทำลายทั้งหลัง สิมโบราณ ที่ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งถูกแปลงสภาพปรับเปลี่ยนเป็นสีชมพู หรือที่วัดบางด้วนนอก ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งได้ทำลายพระพุทธรูปสมัยอยุธยา และทุบอุโบสถเก่าทิ้งทั้งหลัง เป็นต้น 3. ขอให้กระทรวงวัฒนธรรม ประสานความร่วมมือหาทางออกในข้อขัดแย้ง หรืออุปสรรคอื่นใด ทีคาบเกี่ยวความรับผิดชอบระหว่างหน่วยงานในการประกาศให้เป็นโบราณสถาน หรือการอนุรักษ์โบราณสถาน

4. จากข้อจำกัดในการดำเนินงานต่างๆ ของกรมศิลปากร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณเวลา
หรือบุคลากร จึงขอให้เร่งสร้างซ่องทางเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล หรือบูรณโบราณสถานตามสิทธิที่ระบุในรัฐธรรมนูญ บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิอนุรักษ์ฟื้นฟูหรือส่งเสริมภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงามทั้งของท้องถิ่นและของชาติ (มาตรา 43) โดยกรมศิลปากรทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา หรือพี่เลี้ยงเรื่องความถูกต้องในการดูแลบูรณะ และ 5. โปรดแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ หรืออื่นๆ ที่เป็นการรวบอำนาจไปที่อธิบดีกรมศิลปากร เพราะเป็นอุปสรรค ส่งผลต่อประลิทธิภาพของการดำเนินงาน และบางครั้งอาจมีข้อสงสัยในเรื่องความโปร่งใส

หากมีประเด็นตกหล่น หรือมีประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง ก็ขอท่านได้โปรดอำนวยการเพื่อนำไปสู่
การแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว โดยมีเป้าหมายหลักที่ขัดเจน คือ นับจากวันนี้จะต้องไม่มีโบราณสถานอื่นใดในประเทศไทยถูกทำลายอีก

นายวรา กล่าวฝากเรื่องการบูรณะพระอุโบสถวัดราชาธิวาส ว่า ถูกน้ำเซาะซึมมานานแล้ว ขณะนี้กำลังเข้าสู่ฤดูฝน จะทำให้ผนัง และเพดาน ซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ ได้ร่างแบบแล้วให้ นายช่างเอก ชาวอิตาลี ที่ทำงานในประเทศไทย เป็นคนระบายสี ซึ่งไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ จะต้องรักษาเอาไว้ ซึ่งเชื่อว่าวัดราชาฯมีเงิน ขอฝากให้ทุกฝ่ายช่วยเข้าไปจัดการบูรณะ เพื่อป้องกันการเสียหายด้วย

นายประดิษฐ์ กล่าวว่า ในกรณีอาคารโบราณสถานบอมเบย์เบอร์ม่า จังหวัดแพร่ ที่ถูกรื้อไปนั้น กรมศิลป์มีช่างฝีมือ เชื่อว่า จะสามารถทำกลับได้ แต่จะทำให้เหมือนเดิม 100% คงเป็นไปไม่ได้ แต่จะทำให้ใกล้เคียงกับของเดิมให้มากที่สุด และในส่วนของรากฐานจะใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปดำเนินการ อย่างไรก็ตาม ที่สำคัญ การทำลายโบราณสถาน ก็คือ กฎหมาย พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ใช้มานานและเขียนกว้างๆ ซึ่งกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ก็เห็นปัญหาเรื่องนี้ พยายามยกร่างกฎหมายหลายครั้ง จึงเกิดความล่าช้า นอกจากนี้ คนที่ครอบครองโบราณสถานเข้าไม่รู้ว่าตัวเองครอบครองอยู่ อีกอย่างการขึ้นทะเบียนของกรมศิลปากรก็ต้องใช้เวลาในการสำรวจนาน เพราะว่ามีพื้นที่ในความดูแลจำนวนมาก ประเทศไทยมีประวัติศาสตร์มายาวนาน ซึ่ง วธ.ตระหนักดี เราเน้นแก้ไข ส่วนการดำเนินคดีแก้ผู้ทุบทำลาย ขอยืนยันว่า กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้ตรวจสอบกฎหมาย กรมศิลปากร เป็นเจ้าพนักงานตาม พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ แต่ไม่มีอำนาจไปแจ้งความดำเนินคดี เพราะไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานปกครอง ซึ่งกรมศิลปากร ทำได้เพียงแจ้งตำรวจ เพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษเท่านั้น

“ในปีหน้า จะของบฟื้นฟูโบราณสถาน โบราณวัตถุ และแก้ไข พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ และสิ่งที่ท่านเสนอเป็นสิ่งที่ถูกใจกระทรวงวัฒนธรรม ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม มีความรักความหวงแหนในโบราณสถาน โบราณวัตถุ ในเรื่องของวัฒนธรรม สิ่งเหล่านี้จะคงอยู่คู่ประเทศไทยต่อไป และเชื่อว่าข้อเสนอนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม จะนำไปทำเป็นรูปธรรมในเร็วๆ นี้” นายประดิษฐ์ กล่าว

ที่มา https://mgronline.com/qol/detail/9630000065205

Related links

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ปิดความเห็น บน ชมรมคนรักศิลปวัฒนธรรม บุก วธ.จี้แก้ปัญหาการทำลายโบราณสถาน

‘ส.ศิวรักษ์’ เอาด้วย! Saveศาลเจ้าแม่ทับทิม หนุน ‘เนติวิทย์’ ต้านจุฬาฯ

จากกรณีสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทำหนังสือแจ้งถึงผู้ดูแลศาลเจ้าแม่ทับทิมสะพานเหลือง ขอให้ย้ายออกจากพื้นที่จุฬาฯภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 จนเกิดกระแสติดแฮชแท็ก #saveศาลเจ้าแม่ทับทิม นำโดยนายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล นิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ นักเคลื่อนไหวทางสังคม ได้ออกมาล่ารายชื่อคัดค้านการรื้อถอนศาลเจ้าแม่ทับทิม พร้อมโจมตีว่าเป็นการทำลายประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชน

นายสุลักษณ์ ศิวรักษ์ เจ้าของนามปากกา “ส.ศิวรักษ์” นักคิดนักเขียนฝีปากกล้า และนักวิชาการอาวุโส โพสต์รูปภาพถือกระดาษเขียนข้อความ “จุฬาอย่าลดทอนคุณค่าวัฒนธรรม” และ “Saveศาลเจ้าแม่ทับทิม”

ที่มา https://www.thaipost.net/main/detail/68776

Related links

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ปิดความเห็น บน ‘ส.ศิวรักษ์’ เอาด้วย! Saveศาลเจ้าแม่ทับทิม หนุน ‘เนติวิทย์’ ต้านจุฬาฯ

รายได้ท่องเที่ยวหาย 7.5 แสนล้าน

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในเดือน เม.ย.-พ.ค. ไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในไทยแม้แต่คนเดียว หลังจากรัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน วันที่ 26 พ.ค. ส่งผลให้สถานการณ์การท่องเที่ยว 5 เดือนแรกปี 63 (ม.ค.-พ.ค.) มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยจำนวน 6.69 ล้านคน ลดลง 59.97% หรือลดลง 10.02 ล้านคน จากช่วงเดียวกันของปีก่อน รายได้รวมจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 332,000 ล้านบาท ลดลง 59.57% หรือลดลง 489,000 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ที่มา https://www.thairath.co.th/news/business/1865918

Related links

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ปิดความเห็น บน รายได้ท่องเที่ยวหาย 7.5 แสนล้าน

อาหารพื้นบ้านจันทบุรีครัวจำเนียร

คุณเนาวรัตน์ ค้าขาย ประธานชมรมร้านอาหารภาคตะวันออก สร้าง เรือนไทย สวนอาหารบนเนื้อที่ 6 ไร่ เป็นร้านอาหารที่นักท่องเที่ยว ต้องไปลิ้มรสอาหารไทยแท้ๆ และชมโชว์ศิลปวัฒนธรรมไทย ริมชายหาดพัทยา วันนี้คุณเนาวรัตน์ ซื้อที่ชายทะเลท่าใหม่ 95 ไร่ เตรียมสร้างสวนอาหารขนาดใหญ่ที่นี่
 

          เรือนไทยสามหลัง ติดทะเลท่าใหม่ ให้การต้อนรับสมาชิก สมาคมผู้ประกอบการอาหาร ท่ามกลางลมทะเลแสนสบาย คุณจำเนียร ฉัตรมาลัย  ปรุงอาหารจาก ครัวจำเนียร ลำเลียงมาเลี้ยงพวกเราอย่างเอร็ดอร่อย อาหารพื้นบ้านภาคตะวันออกแท้ๆ มีให้กินเฉพาะที่จันทบุรีเท่านั้น
 ไก่บ้านผัดเผ็ดกระวาฬ คุณจำเนียรสับไก่ชิ้นโตๆ ผัดกับหน่อต้นกระวาฬ พริกขี้หนูสด รสแซ่บ ช่วยไล่ลมในกระเพาะ แกงแคไก่บ้าน สูตรบ้านท่าใหม่ ใช้หอมแดง กระเทียม ข่า ตะไคร้ กะปิ โขลกให้ละเอียด รวนให้เข้าเนื้อ ใส่ใบชะพลู ชะอม มะเขือ เคี่ยวจนนุ่ม รสร้อนเพิ่มพลัง หอยนางรมสด กินกับกระถิน น้ำจิ้มซีฟู้ดดับคาว

          หมูชะมวง คุณจำเนียรโขลกพริกแกง เอามารวนให้เข้าเนื้อขาหมู ใส่ใบชะมวง ปรุงรสด้วยน้ำตาลอ้อย น้ำตาลปี๊บ เกลือ เคี่ยว 3 ชั่วโมง เนื้อขาหมูเปื่อย รสเปรี้ยวจากใบชะมวง ช่วยตัดเลี่ยนได้ดี ห่อหมกปลากะพง ใช้เนื้อกะพงล้วนๆ กวนกับเครื่องแกงห่อหมก อร่อยจนฝรั่งติดใจ มะม่วงน้ำปลาหวาน ใส่กะปิหอมอร่อย

ครัวจำเนียร ข้างหอนาฬิกา อำเภอท่าใหม่ อาหารชาวบ้าน ราคาถูก อร่อยบ้านบ้าน โทร.0-3943-2505, 08-9931-0858  

ที่มา https://www.komchadluek.net/news/lifestyle/432335

Related links

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ปิดความเห็น บน อาหารพื้นบ้านจันทบุรีครัวจำเนียร

ศิลปวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง บน BMW X5 โดย เติ้ล TRK

TRK หรือ เติ้ล ธีระยุทธ พืชเพ็ญ ศิลปินสตรีทอาร์ตชื่อดัง เป็นอีกหนึ่งศิลปินที่ได้รับเชิญให้มาร่วมสร้างสรรค์งานศิลปะบนตัวรถ BMW เพื่อร่วมฉลอง 45 ปี BMW Art Cars ภายใต้โปรเจกต์ BMW Unbound World of Art Series ผลงานของเขาในครั้งนี้ คือการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง บน BMW X5

BMW X5 โดย TRK คันนี้ ได้รับแรงบันดาลใจจาก BMW Art Car ลำดับที่ 7 ฝีมือของ ไมเคิล จากามารา เนลสัน (Michael Jagamara Nelson) บนรถ BMW M3 ปี 1989 ที่เป็นงานศิลปะแบบ Papanya หรือศิลปะการวาดภาพแบบชาวพื้นเมืองออสเตรเลีย ถ่ายทอดบรรยากาศภูมิประเทศของออสเตรเลีย

ที่มา https://mgronline.com/motoring/detail/9630000051485

Related links

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ปิดความเห็น บน ศิลปวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง บน BMW X5 โดย เติ้ล TRK

หนามยอกอก

ศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พุทธศักราช 2563 ปฏิทินจันทรคติไทย แรม 2 ค่ำ เดือนหก ปีชวด ..00.. โควิดวันละนิด, ชีวิตต้องไปต่อ สิ่งที่เราช่วยกันทำมาอย่างต่อเนื่องและทำต่อไป รักษาวินัย ปฏิบัติตามคำแนะนำสาธารณสุข สามคำจำให้ขึ้นใจ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างทางสังคม ถ้าเราทำได้จะผ่านพ้นเชื้อโรคมรณะโควิด-19 ..00.. ไปที่กระทรวงวัฒนธรรม เสียงห่วงใย กลัวรายชื่อจะตกหล่น ช่วยเหลือเยียวยาศิลปินพื้นบ้าน เครือข่ายวัฒนธรรมที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 ยังไงฝากพ่อบ้าน กฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดก.วัฒนธรรม ดูแลให้ทั่วถึงด้วยนะขอรับ แล้วให้ดีควรจัดทำทะเบียนรายชื่อเข้าระบบอย่างที่กระทรวงอื่นๆ ทำกัน ยามเกิดภัยพิบัติขึ้นจะได้คีย์แฟ้มรายชื่อเยียวยาได้ทันที ..00.. หลังรัฐผ่อนปรนมาตรการต่างๆ วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เตรียมหารือผู้ว่าราชการจังหวัด ปรึกษาเครือข่ายศิลปินร่วมสมัยทั่วประเทศ วางแนวทางจัดกิจกรรมถนนสายศิลปะในพื้นที่ สามารถจัดวางรูปแบบใดได้บ้าง เพื่อให้ศิลปินสายศิลป์สร้างรายได้ในช่วงสู้ภัยโควิด-19 ส่วนรายการ Thailand Biennale, Korat 2020 ศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ โปรเจกต์ใหญ่จะจัดขึ้นช่วงปลายปีที่จ.นครราชสีมา เป็นอันว่า เลื่อนไปจัดปีหน้า หรือรอจนกว่าโควิด-19 ในไทยคลี่คลายสู่ปกติ ค่อยกำหนดวันจัด ..00.. ได้รับความสนใจ บทความวิจัย “สถานการณ์โรคระบาด โรคเปลี่ยนคน คนเปลี่ยนโลก” โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผอ.ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) พิจารณาให้เพิ่มจำนวนทุนสนับสนุนในการเขียนบทความวิจัยจากเดิม 20 เรื่อง เป็น 30 เรื่อง ..00.. กิจกรรมพุทธศาสนา กิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา เชิญชวนพุทธศาสนิกชนชมนิทรรศการ “วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก พุทธศักราช 2563” สักการะพระบรมสารีริกธาตุ มอบใบโพธิ์จากต้นพระศรีมหาโพธิ์ประเทศอินเดีย นำไปสักการบูชา จัดที่ศูนย์แสดงนิทรรศการ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ ก.วัฒนธรรม ถึงวันที่ 15 พ.ค.นี้ ..00.. ป่าวประกาศ ประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร ขยายเวลาปิดการให้บริการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ โบราณสถานที่เก็บค่าเข้าชม หอสมุดแห่งชาติ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ออกไปจนถึง 31 พ.ค.นี้ ..00.. ปิดท้าย ชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม พร้อมด้วยศิลปินแห่งชาติทัศนศิลป์หลายท่าน ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้ อ.ชวลิต เสริมปรุงสุข ศิลปินแห่งชาติ ทัศนศิลป์ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ผ่านมา แล้วพบกันใหม่

ที่มา https://siamrath.co.th/n/153527

Related links

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ปิดความเห็น บน หนามยอกอก

พัทยา-บางแสน-ศรีราชา สูญรายได้แล้วกว่า 1 แสนล้าน

เมืองพัทยา ชลบุรี เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมติดอันดับท็อป 3 ของประเทศมาโดยตลอด เนื่องจากใกล้กรุงเทพฯ เดินทางสะดวก และที่สำคัญหลังจากประเทศไทยเปิดให้บริการสนามบิน

นานาชาติอู่ตะเภา (ระยอง) ยิ่งหนุนให้เมืองพัทยาได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นในกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วโลก”ประชาชาติธุรกิจ” ได้สัมภาษณ์ “ธเนศ ศุภรสหัสรังสี” ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี, ที่ปรึกษาสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก และในฐานะเจ้าของกิจการกลุ่มโรงแรมและรีสอร์ตเครือซันไชน์ ในพื้นที่เมืองพัทยา นาจอมเทียน และสัตหีบ ถึงแนวทางการดูแลภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยเฉพาะในพื้นที่เมืองพัทยา บางแสน ศรีราชา ซึ่งเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวหลัก ไว้ดังนี้

“ธเนศ” บอกว่า สถานการณ์การท่องเที่ยวของพื้นที่ในหลายจังหวัดในภาคตะวันออกขณะนี้หยุดหมดแล้วบางจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดออกประกาศปิดให้บริการโรงแรมไปเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา อาทิ จันทบุรี, ชลบุรี ซึ่งก็เป็นตามที่ภาคเอกชนเรียกร้องขอให้ทางจังหวัดสั่งปิดการให้บริการ เนื่องจากทุกพื้นที่ไม่มีตัวเลขนักท่องเที่ยวเข้ามาอยู่แล้ว อีกทั้งยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระต้นทุนผู้ประกอบการในด้านแรงงานได้ในระดับหนึ่งด้วย

โดยตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นที่ภาคการท่องเที่ยวของไทยได้รับผลกระทบจากการเริ่มต้นการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ประเทศจีน ส่งผลให้รัฐบาลจีนสั่งปิดประเทศ นักท่องเที่ยวจีนซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ของพื้นที่เมืองพัทยาหยุดการเดินทางทันที ผู้ประกอบการทั้งบริษัทนำเที่ยว, รถรับจ้าง, สถานที่ท่องเที่ยว, โรงแรม ฯลฯ ที่เกี่ยวเนื่องกับภาคท่องเที่ยวได้รับผลกระทบทันทีเช่นกัน และต้องแบกรับต้นทุนการดำเนินงานอย่างหนักตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมา

ที่มา https://www.prachachat.net/tourism/news-448105

Related links

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ปิดความเห็น บน พัทยา-บางแสน-ศรีราชา สูญรายได้แล้วกว่า 1 แสนล้าน

วธ.-สมาพันธ์ภาพยนตร์ฯ นำกลุ่มศิลปินดังจัดทำคลิปขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ สู้วิกฤติโควิด-19

วธ. ร่วมมือสมาพันธ์ภาพยนตร์ฯ นำศิลปินแห่งชาติ-ศิลปินอาวุโส-ดารา-นักร้อง-นักแสดง เบิร์ด ธงชัย แมคอินไตย์-รอง เค้ามูลคดี-โน้ต เชิญยิ้ม-ดีใจ ดีดีดี จัดทำคลิปขอบคุณ-ให้กำลังใจหมอ-พยาบาล-บุคลากรทางการแพทย์ สู้วิกฤติโควิด-19

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) บูรณาการความร่วมมือกับสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ จัดทำคลิปศิลปินแห่งชาติ ศิลปินอาวุโส ดารา นักร้อง และนักแสดง เพื่อรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนชาวไทยเกิดความตระหนักรู้ ป้องกันตนเอง ครอบครัว และสังคม ให้ห่างไกลเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งมอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร่วมมือกับศิลปินพื้นบ้าน จัดทำคลิปรณรงค์ในรูปแบบของเพลง-ดนตรีพื้นบ้าน โดยการปฏิบัติตนตามหลักของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการเผยแพร่คลิปดังกล่าวผ่านช่องทางสื่อต่างๆ และสื่อออนไลน์ อาทิ Facebook , Twitter , Instagram เว็บไซต์ของกระทรวงวัฒนธรรม

ที่มา https://www.thairnews.com/

Related links

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ปิดความเห็น บน วธ.-สมาพันธ์ภาพยนตร์ฯ นำกลุ่มศิลปินดังจัดทำคลิปขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ สู้วิกฤติโควิด-19

เทียบดีกรี พ.ร.ก.ฉุกเฉิน-กฎอัยการศึก-พ.ร.บ.ความมั่นคง จากการเมืองสู่คุมโควิด-19

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 24 มีนาคม 2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประกาศหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เตรียมประกาศใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 ขึ้นมาคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 มีผลวันที่ 26 มีนาคม 2563

“ประชาชาติธุรกิจ” นำเสนอข้อปฏิบัติการใช้อำนาจตามกฏหมาย เปรียบเทียบ พ.ร.บ.ความมั่นคง พ.ศ.2551-กฏอัยการศึก และ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนี้

ในรอบ 10 ปีเศษที่ผ่านมา มีการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมสถานการณ์ต่างๆ มาแล้วหลายครั้ง ทุกครั้งเกี่ยวข้องกับการชุมนุมทางการเมือง เช่น ในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในหลายจังหวัดเพื่อควบคุมการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ในช่วงปี 2552 และ 2553 โดยมีการตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) มาบัญชาเหตุการณ์

เช่นเดียวกับรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ควบคุมสถานการณ์การชุมนุมของ คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) ครอบคลุมพื้นที่ กทม. จ.นนทบุรี จ.สมุทรปราการ เฉพาะ อ.บางพลี และ จ.ปทุมธานี เฉพาะ อ.ลาดหลุมแก้ว โดยมีการตั้งศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) และ ศูนย์รักษาความสงบ (ศรส.) มาบัญชาสถานการณ์

ทั้งนี้ มาตรา 4 ของ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 ระบุขอบเขต การใช้อำนาจไว้ว่า “สถานการณ์ฉุกเฉิน” หมายความว่า สถานการณ์อันกระทบ หรืออาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือ เป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ หรือ อาจทำให้ประเทศ หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งของประเทศตกอยู่ในภาวะคับขัน หรือ การกระทำความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา การรบ หรือ การสงคราม ซึ่งจำเป็นต้องมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย เอกราชและบูรณภาพแห่งอาณาเขต ผลประโยชน์ของชาติ การปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัยของประชาชน การดำรงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน การคุ้นครองสิทธิเสรีภาพ ความสงบเรียบร้อยหรือประโยชน์ส่วนรวม หรือ การป้องปัดหรือแก้ไขเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาอย่างฉุกเฉินและร้ายแรง

ที่มา https://www.prachachat.net/politics/news-436790

Related links

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ปิดความเห็น บน เทียบดีกรี พ.ร.ก.ฉุกเฉิน-กฎอัยการศึก-พ.ร.บ.ความมั่นคง จากการเมืองสู่คุมโควิด-19

รมช.ศธ.ลงพื้นที่กศน.นครปฐม

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ลงพื้นที่ตรวจราชการ มอบรับฟังปัญหาและมอบนโยบาย สถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)  และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.)  ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง ) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@ yahoo.com

ที่มา https://www.banmuang.co.th/news/education/183578

Related links

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ปิดความเห็น บน รมช.ศธ.ลงพื้นที่กศน.นครปฐม