พิจารณาแนวทางบริหารจัดการหอศิลปฯ กทม. ให้มีประสิทธิภาพ – สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้ง

นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กทม. กล่าวกรณีคอลัมนิสต์เสนอแนะ กทม. ควรให้มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร เข้ามาบริหารจัดการเป็นระยะเวลา 30 – 50 ปี โดยสนับสนุนงบประมาณร้อยละ 1 ของงบประมาณ กทม. และสามารถบริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างอิสระ เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่าง กทม. กับหอศิลปฯ ว่า กทม. ได้จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิหอศิลปฯ เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2550 และได้แต่งตั้งกรรมการมูลนิธิหอศิลปฯ เพื่อบริหารจัดการหอศิลปฯ ให้เกิดความคล่องตัว รวมถึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างหอศิลปฯ คือ ให้เป็นสถานที่ศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมแก่สังคม เสริมสร้าง สนับสนุน เผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรมและศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในระดับประเทศและระดับนานาชาติที่มีคุณค่าทุกแขนง ตลอดจนสร้างโอกาสทางศิลปวัฒนธรรมให้เยาวชนได้มีโอกาสนำเสนอผลงาน สู่สายตาประชาชน ขณะเดียวกัน กทม. ได้สนับสนุนงบประมาณแก่มูลนิธิหอศิลปฯ มาโดยตลอด ปัจจุบัน กทม. ได้ออกข้อบัญญัติ กทม. เรื่อง เงินอุดหนุนกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2560 ซึ่งมูลนิธิหอศิลปฯ สามารถขอรับเงินอุดหนุนจาก กทม. โดยผ่านขั้นตอนตามข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว เนื่องจากจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายและวัตถุประสงค์การดำเนินงานสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ของ กทม. หรือประโยชน์แก่สาธารณะโดยมิได้มุ่งแสวงหากำไรหรือมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเมือง โดยในระยะแรกการขอสนับสนุนงบประมาณ ยังมีข้อจำกัดในการปรับแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับการเสนอของบประมาณและคณะกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิหอศิลปฯ ซึ่ง กทม. ได้ติดตามและให้คำปรึกษาแก่กรรมการมูลนิธิหอศิลปฯ ในการขอรับงบประมาณอย่างใกล้ชิดตลอดมา

ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กล่าวเพิ่มเติมว่า อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมหอศิลปฯ เป็นไปด้วยความคล่องตัว กทม. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาหอศิลปฯ เพื่อทำหน้าที่ติดตามการดำเนินงาน ให้คำปรึกษา เสนอแนะนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม ดังนั้น เมื่อสัญญาให้สิทธิมูลนิธิหอศิลปฯ เป็นผู้บริหารจัดการหอศิลปฯ ในระยะเวลา 10 ปี ระหว่าง พ.ศ.2554 – 2564 สิ้นสุดลง กทม. จะยังคงสถานภาพมูลนิธิหอศิลปฯ และจะพิจารณาปรับปรุงข้อตกลง พร้อมกำหนดแนวทางบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ แต่ยังคงไว้ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหอศิลปฯ และอำนาจหน้าที่ของกทม. ต่อไป

ที่มา https://www.ryt9.com/s/prg/3098967

Related links

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ปิดความเห็น บน พิจารณาแนวทางบริหารจัดการหอศิลปฯ กทม. ให้มีประสิทธิภาพ – สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้ง

กทม. เตรียมโชว์ศิลปวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ในงาน ITB 2020 ณ กรุงเบอร์ลิน

สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร นำโดย คุณเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว เตรียมขนศิลปวัฒนธรรมไปโชว์งาน “Internationale Tourismus Borse 2020” (ITB 2020) งานมหกรรมทางการท่องเที่ยวระดับนานาชาติที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในโลก โดยภายในงานจะมีผู้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการกว่า 11,000 ราย จาก 180 ประเทศทั่วโลก ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4 – 8 มีนาคม 2563 ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ในการเข้าร่วมงานครั้งนี้ กรุงเทพมหานครนำแนวคิด Bangkok Smiles หรือ กรุงเทพฯ เมืองยิ้ม ไปนำเสนอใน 5 ด้านด้วยกัน คือ ด้านศิลปวัฒนธรรม (Culture) ด้านการท่องเที่ยวแม่น้ำลำคลอง (River) ด้านอาหารและแหล่งจับจ่ายใช้สอย (Dinning and Shopping) ด้านกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพกายและจิตใจ (Health) และด้านความคุ้มค่า (Values) พร้อมทั้งนำโชว์การแสดง อาทิ การแสดงโขนในชุด “หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา” การแสดงรำละโว้ ระบำกินรีร่อน และกิจกรรมการสาธิต อาทิ การร้อยมาลัยดอกไม้ประดิษฐ์ การสาธิตการปักชุดโขน และของที่ระลึก อาทิ พวงมาลัยดอกไม้ประดิษฐ์ กระเป๋าผ้าปักดิ้นแบบไทย ถุงผ้าฝ้าย ขนมไทย และโปสการ์ดแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร สำหรับมอบให้แก่ผู้ที่เข้าเยี่ยมชมบูท เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครให้เป็นที่รู้จักและนำเสนอภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวไปสู่นักท่องเที่ยวในภูมิภาคยุโรป โดยเฉพาะชาวเยอรมัน ซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งที่เดินทางมาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร

ที่มา https://www.ryt9.com/s/prg/3096110

Related links

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ปิดความเห็น บน กทม. เตรียมโชว์ศิลปวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ในงาน ITB 2020 ณ กรุงเบอร์ลิน

การบินไทยร่วมกับกรมศิลปากรและกระทรวงวัฒนธรรม ชวนสมาชิก ROP ร่วมโครงการไมล์รักษ์ไทย

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของคุณค่าวัฒนธรรมไทยอันเป็นมรดกของชาติ และสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมไทย จึงร่วมกับกรมศิลปากรและกระทรวงวัฒนธรรม เชิญชวนสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส ของการบินไทย ร่วมบริจาคไมล์สะสมในโครงการไมล์รักษ์ไทย เพื่อสนับสนุนการเดินทางของเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงานอนุรักษ์ บูรณะ และพัฒนาแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ จดหมายเหตุ เอกสารโบราณ งานศิลปกรรม และนาฏดุริยางคศิลป์ และอื่นๆ

อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ที่ตั้งอยู่ทั้งในและต่างประเทศ ให้คงอยู่เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแหล่งท่องเที่ยว ทางวัฒนธรรม อีกทั้งเป็นการนำคุณค่าวัฒนธรรมสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ สมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส สามารถเลือกบริจาคไมล์สะสมตั้งแต่ 300 ไมล์ขึ้นไป โดยล็อกอินเข้าสู่ระบบบัญชีสมาชิกผ่านทางเว็บไซต์ รอยัล ออร์คิด พลัส ที่ thaiairways.com/rop จากนั้นเลือก ‘บริการอื่น ๆ’ และ คลิก ‘บริจาคไมล์สะสม’ สมาชิกสามารถบริจาคไมล์สะสมได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2563

ที่มา https://www.ryt9.com/s/prg/3091969

Related links

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ปิดความเห็น บน การบินไทยร่วมกับกรมศิลปากรและกระทรวงวัฒนธรรม ชวนสมาชิก ROP ร่วมโครงการไมล์รักษ์ไทย

“ยูดีทาวน์ ” จัดงานเทศกาลตรุษจีนรับปีหนูทอง

ธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลตรุษจีน รับปีหนูทอง อย่างยิ่งใหญ่พร้อมนำโชว์จากวัฒนธรรมไทยจีน การแสดงศิลปะการต่อสู้แบบเส้าหลิน จากประเทศจีน ซึ่งจัดโดย ธนกร วีรชาติยานุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อุดรพลาซ่า จำกัด โดยมี วรบดินทร์ เมตตาผู้ช่วยผู้จัดการออมสินสาขายูดีทาวน์, ภาวนา ประจิต ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุดรธานี, อภิชา วีรชาติยานุกูล กรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้า ยูดี ทาวน์ และ จินตนา ไชยเดช นักวิชาการพานิชย์ ชำนาญการพิเศษ มาร่วมงาน ณ ศูนย์การค้ายูดีทาวน์ จ.อุดรธานี เมื่อวันก่อน

ที่มา https://www.ryt9.com/s/prg/3089940

Related links

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ปิดความเห็น บน “ยูดีทาวน์ ” จัดงานเทศกาลตรุษจีนรับปีหนูทอง

เทศกาลศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ ครั้งที่ 1

ศิลปินต่างชาติจาก 16 ประเทศจัดโชว์อลังการ ในงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ ครั้งที่ 1 Korat International Folklore Festival 2020 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ปราสาทบ้านปรางค์ ชุมชนท่องเที่ยวปรางค์นคร อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ได้มีการจัดงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ ครั้งที่ 1 Korat International Folklore Festival 2020 ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ โดยอาศัยศิลปะ ดนตรี และนาฎศิลป์ เป็นการเชื่อมสัมพันธ์จากคนทั่วทุกมุมโลก และยังเป็นการเผยแพร่การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของประเทศไทย ให้ทั่วโลกได้รู้จักตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวปราสาทบ้านปรางค์ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว

ที่มา https://www.komchadluek.net/news/local/411565

Related links

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ปิดความเห็น บน เทศกาลศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ ครั้งที่ 1

ธนาคารโลก ขอเชิญชมผลงานศิลปะเยาวชน “Thailand Young Artists: Our Country, Our Future Art Exhibition”

นที่ 21-26 มกราคม 2563 ขอเชิญชม นิทรรศการ “Thailand Young Artists: Our Country, Our Future Art Exhibition” ณ ผนังโค้งชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร นิทรรศการที่ว่าด้วยความฝันของเยาวชนไทย โดยเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนอายุน้อยกว่า 25 ปีทั่วประเทศ ร่วมแบ่งปันความคิดเห็นและมุมมองต่ออนาคตประเทศไทยที่เขาอยากเห็น เป็น และอยู่ ผ่านงานศิลปะไม่จำกัดรูปแบบ ทั้งภาพวาด งานประติมากรรม ดิจิตัลอาร์ต พวกเขาอยากให้ประเทศไทยเป็นอย่างไรในอนาคต? สิ่งแรกที่เยาวชนคิดว่าควรแก้ไขมากที่สุดในตอนนี้คืออะไร? ในความคิดของเยาวชนแล้วประเทศไทยควรพัฒนาไปในทิศทางใด? ซึ่งนิทรรศการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฉลองครบรอบ 70 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและธนาคารโลก รวมถึงเปิดตัวกรอบความร่วมมือเพื่อการพัฒนาประเทศไทย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line id: @artcontest หรือ Facebook.com/WorldBankThailand

ที่มา https://www.ryt9.com/s/prg/3085085

Related links

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ปิดความเห็น บน ธนาคารโลก ขอเชิญชมผลงานศิลปะเยาวชน “Thailand Young Artists: Our Country, Our Future Art Exhibition”

งานสืบสานวัฒนธรรมกวางตุ้งกลางสีลม

งาน กวางตุ้งกว๋องสิวแฟร์

วันที่ 18-20 มกราคม 2563

เวลา 10.00 – 20.00 น.

สถานที่ โรงเรียนกว่างเจ้า ถนนสีลม ซอย 9

กิจกรรมไฮไลท์ พบกับบูธสินค้ากว่า 70 ร้านค้า กิน ดื่ม ช้อป และชมศิลปวัฒนธรรมจีนกวางตุ้งตลอดงาน

ดร.จารุนันท์ จารุเธียร นายกสมาคมนักธุรกิจกว๋องสิว (ประเทศไทย) เป็นแม่งานใหญ่ จับมือเหล่า e-Marketing คิกออฟสร้างปรากฏการณ์! รับปีหนูทอง 2020 ในงาน “กวางตุ้งกว๋องสิวแฟร์ 18-20 มค 63” ณ โรงเรียนกว่างเจ้า KCS ถนนสีลม ซอย 9 ครั้งแรกในประเทศไทย และขอเชิญชวนชาวไทยเชื้อสายจีนเที่ยวงาน ร่วมสืบสานตำนานวัฒนธรรมจีนกวางตุ้งโบราณที่หาชมยาก #ห้ามพลาดกินดื่มช้อป #สมาคมกว๋องสิว #กวางตุ้งกว๋องสิวแฟร์ ติดต่อได้ที่ โทร. 02 211 1198 https://m.facebook.com/กวางตุ้งกว๋องสิวแฟร์-100181711513660/

ที่มา https://www.ryt9.com/s/prg/3082937

Related links

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ปิดความเห็น บน งานสืบสานวัฒนธรรมกวางตุ้งกลางสีลม

โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ สนันสนุนรางวัลงาน HATYAI NIGHT PARADISE COUNTDOWN 2020

นายมนูญ วุฒิ ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมกับ Night Paradise Hat Yai Countdown 2020 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองหาดใหญ่แล้วเรามา

นับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่ ปี 2020 ไปกับ Night Paradise Hat Yai Countdown 2020 @หาดใหญ่ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 1 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 18.30 – 01.00 น. ณ ถนนเสน่หานุสรณ์ ใจกลางเมืองหาดใหญ่ พบกับคอนเสิร์ตและศิลปินมาให้ความสนุกสนาน

ที่มา https://www.ryt9.com/s/prg/3079904

Related links

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ปิดความเห็น บน โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ สนันสนุนรางวัลงาน HATYAI NIGHT PARADISE COUNTDOWN 2020

ไทยร่วมหารือหน่วยงานส่งเสริมด้านภาพยนตร์และศิลปวัฒนธรรมของรัฐบาลจีนเพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือด้านภาพยนตร์

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมธรรม เปิดเผยว่า ในวันที่ ๑๓-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) คณะผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พร้อมเจ้าหน้าที่เดินทาง ร่วมหารือหน่วยงานส่งเสริมด้านภาพยนตร์และศิลปวัฒนธรรมของรัฐบาลจีนเพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือด้านภาพยนตร์ระหว่าง ๒ ประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยจะมีการประชุมเตรียมการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์เอเชีย ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ ร่วมกับกองทุนศูนย์วัฒนธรรมแห่งกรุงปักกิ่ง ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนาธุรกิจลิขสิทธิ์ หารือผู้บริหารทบวงกิจการภาพยนตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน หารือการจัดทำบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านภาพยนตร์ระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย และทบวงกิจการภาพยนตร์ฯ และเข้าพบเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง หารือในเรื่องการส่งเสริมอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงไทย ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนประเด็น”ความร่วมมือในการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยและจีน และการจัดเทศกาลภาพยนตร์เอเชีย ประจำปี ๒๕๖๓ ณ กรุงเทพมหานคร

ที่มา https://www.ryt9.com/s/prg/3077049

Related links

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ปิดความเห็น บน ไทยร่วมหารือหน่วยงานส่งเสริมด้านภาพยนตร์และศิลปวัฒนธรรมของรัฐบาลจีนเพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือด้านภาพยนตร์

“MOTOR EXPO” สนับสนุนศิลปวัฒนธรรมไทย

ประไพศรี ปภัสร์พงษ์ รองประธานจัดงาน ควบคุมงานด้านบัญชี การเงิน และธุรการ งาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 36” มอบเงินสนับสนุน และวุฒิบัตร แก่โรงเรียนประชาอุทิศ และนักแสดง ณ เวทีศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ไทย บริเวณลอบบี อาคารชาลเลนเจอร์ 1 IMPACT เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆ นี้

ที่มา https://www.ryt9.com/s/prg/3075298

Related links

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ปิดความเห็น บน “MOTOR EXPO” สนับสนุนศิลปวัฒนธรรมไทย